Czym jest i jaką rolę pełni handel zagraniczny?

Co oznacza i jaką rolę pełni handel zagraniczny?

Dzieje handlu zagranicznego sięgają kilku tysięcy lat – jego początki miały miejsce tam gdzie powstały jedne z najstarszych cywilizacji (dorzecze Tygrysu i Eufratu). Z biegiem czasu następował jego wszechobecny rozwój. Współcześnie handel zagraniczny należy do jednych z najważniejszych działów gospodarki. To ważny czynnik, który dynamizuje ogólny rozwój gospodarczy poszczególnych państw, przekładając się pozytywnie na gospodarkę światową.

Wymiana międzynarodowa to całość stosunków wymiennych w świecie, między wszystkimi krajami. Umożliwia ona – dzięki rozszerzeniu rynku zbytu – racjonalne wykorzystanie zasobów i czynników produkcji, jakimi dysponuje dany kraj oraz pozwala na ich lepsze wykorzystanie w poszczególnych krajach włączonych w system międzynarodowej współpracy. Handel zagraniczny wiąże gospodarki tych krajów w jedną całość i jest niezbędnym warunkiem kontynuowania rozwoju gospodarczego i procesu gospodarczego.

Handel zagraniczny i jego rola

W polskiej gospodarce funkcja handlu międzynarodowego zmieniała się w zależności od sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, stanu rozwoju gospodarczego kraju, polityki handlowej państwa oraz przemian ustrojowych zachodzących w naszej ojczyźnie. Dla polskiego handlu zagranicznego istotne były początki lat 90-tych (przejście od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej), kiedy to handel został radykalnie zreformowany. Od 1.01.1990 r. obowiązuje prawo, w którym ustalono, że obroty handlowe z zagranicą są prawnie dostępne dla każdego. Dzisiejszy rynek jest w głównej mierze w posiadaniu sektora prywatnego a udział kapitału państwowego jest niewielki, skończył się bowiem monopol państwa.

Od 1 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wspólnoty wypracowały system prawa składający się na dorobek wspólnotowy, określany jako prawo europejskie, które włączono do systemu źródeł prawa o mocy powszechnie obowiązującej na obszarze RP. Oznacza to konieczność stosowania się do tych przepisów przez wszystkie podmioty.

Międzynarodowa wymiana towarów i usług spełnia nadzwyczaj ważną rolę z punktu widzenia interesów poszczególnych obywateli. Nie zacierając odrębności rozwiązań i praktyki poszczególnych partnerów działających często w ramach różnych modeli organizacji państwa, prowadzi ona do wymiany informacji, doświadczeń, a w rezultacie poszukiwania takich rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w tych różnych warunkach i poprawić jakość ich życia. Rozwiązań takich może być coraz więcej, ponieważ wynika to z ogólniejszych procesów integracji, od globalizacji do umacniania integracji w skali „dużej” i „małej” Europy, w czym również Polska, jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej, brała coraz większy udział – i czyni to nadal już jako państwo członkowskie. Kraje Unii Europejskiej pozostają nadal naszymi największymi partnerami handlowymi.

Czy handel zagraniczny jest ważny?

Rozwój i funkcjonowanie handlu zagranicznego ma zasadniczy wpływ na poziom życia.

Dzięki niemu i stałej wymianie, państwa posiadają odpowiedni i niezbędny zasób produktów potrzebnych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Handel usługami i towarami oddziałuje w znaczący sposób na gospodarkę światową. Sytuacja na rynku globalnym ma wpływ na poziom materialny wielu milionów ludzi.

Dzisiaj, w czasach osłabienia podmiotowości państwa, Polacy pragną dokonać radykalnej jego przebudowy, a zarazem wyrwać się z ogromnej inercji społecznej, do której zostali zepchnięci w czasach totalitaryzmu socjalistycznego. Chcą tworzyć nową Polskę i nowe państwo w relacji do zagranicy. Wielu z nich zwraca uwagę na możliwości, jakie może dać Polsce odpowiednio wytyczony kierunek transformacji gospodarczej.

Polska bardzo potrzebuje otwarcia na świat, potrzebuje zagranicznych inwestycji, konkurencji firm zagranicznych. Również poszerzania umiejętności handlowców, którzy pozwolą nam wyjść na zewnątrz z rodzimymi produktami i usługami. Im większa konkurencja – tym szybsza modernizacja polskiej gospodarki, tym szybszy długofalowy rozwój gospodarczy, tym wyższa jakość naszej egzystencji.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

SALESMAN Sprzedaż Analityka Smarketing ©2019

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account